Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest STARSCREATION LTD 137 County Road, Walton, Liverpool, England, L4 3QF reprezentowana przez Marcin Książak.

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty, telefonicznie (tel. +48 660 997 450 ), bądź drogą elektroniczną pod adresem: mksiazak@rewersband.pl
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ zostały nam one udostępnione w wyniku wcześniejszych bądź obecnych kontaktów biznesowych czy współpracy, lub pozyskaliśmy je z ogólnopolskich źródeł, ale zawsze podanie ich miało charakter dobrowolny.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł nr 6 RODO mówiący o tym, że:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy ( lit. b ),
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego

na Administratorze ( lit. c ),
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z [prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią ( lit. f ) Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
– kontynuacji współpracy,
– zawarcia i realizacji umowy, kontraktu,
– nawiązania oraz podtrzymywania relacji biznesowych,
– realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji finansowej,
– potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów STARSCREATION LTD

W związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO przydziela następujące uprawnienia:
– prawo do dostępu do danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Administrator Danych zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z wytycznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
a) Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

b) Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych na stronie internetowej jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
c) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
b) dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
c) dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.
d) dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
e) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Kategorie danych osobowych:

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko, telefon.