RODO

Klauzula informacyjna (RODO) strony internetowej www.rewersband.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STARSCREATION LTD 137 County Road, Walton, Liverpool, England, L4 3QF

2) Osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych (Inspektorem Ochrony Danych) jest Marcin Książak

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: mksiazak@rewersband.pl

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zlecenia i realizacji zamówień złożonych poprzez email, formularz kontaktowy, telefon na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a STARSCREATION LTD tj. operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kurierzy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne i księgowe.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zamówień oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku

page5image30827520

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od ostatniego zakupu.

7) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia i realizacji zamówienia.